Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Základné ustanovenia a pojmy

Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi zmluvnými stranami:

Ing. B. BoNo Novosad - SDF, ul. SNP 120, 90873 Veľké Leváre, IČO: 43082467 (ďalej ako "Prevádzkovateľ") prevádzkuje Školu digitálnej fotografie (ďalej ako "ŠDF"), ktorá je poskytovateľom služieb v oblasti fotografického vzdelávania.
a
Účastníkom kurzu - právnická alebo fyzická osoba identifikovaná údajmi na prihláške (ďalej ako "Účastník") riadne vyplnenej a odoslanej prostredníctvom prihlasovacieho formulára na www.fotokurzy.sk.

Kurz - odplatná výučba a poskytovanie služieb s tým spojených a ďalej praktické cvičenia odborných zručností pri fotografovaní, ktoré môžu byť rozšírené o poskytnutie doplnkových služieb.

Rezervačný poplatok - (ďalej ako "RP"), finančná čiastka (jej výška podlieha rozhodnutiu Prevádzkovateľa) ktorej úhradou zo strany Účastníka sa prihláška na kurz stáva záväznou pre obe zmluvné strany.

Prihlásenie na kurz - Objednávka služieb

Podmienkou platnosti elektronickej prihlášky na kurz je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí vyžadovaných v prihlasovacom formulári na www.fotokurzy.sk.

Účastník má zaručenú účasť (rezervované miesto) na vybranom termíne konania kurzu len v prípade ak:
- riadne vyplnil a odoslal prihlášku na kurz prostredníctvom prihlasovacieho formulára na www.fotokurzy.sk a zároveň
- v riadnom termíne uhradil minimálne RP

Prihláška sa stáva záväznou pre obe strany len v prípade ak Účastník:
- vyplnil a odoslal prihlášku na kurz prostredníctvom prihlasovacieho formulára na www.fotokurzy.sk
a zároveň
- uhradil minimálne RP.

ŠDF si vyhradzuje právo zrušiť konanie kurzu vo vyhlásenom termíne, ak sa nenaplní stanovený minimálny počet Účastníkov. V tomto prípade sa na vrátenie uhradeného kurzovného vzťahujú ustanovenia týchto VOP viď nižšie

Kurz podľa individuálnych požiadaviek Účastníka sa môže konať iba na základe riadne vyplnenej a odoslanej prihlášky. Predmetom individuálnej dohody medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom sú:
- obsahová náplň kurzu,
- termín, čas a miesto konania.

Prevádzkovateľ má právo odmietnuť konanie individuálneho kurzu, prihlášku zrušiť a vrátiť Účastníkovi uhradené kurzovné, ak:
- počas uzatvorenia dohody, odborne posúdi a vyhodnotí rozsah požiadaviek Účastníka na obsah individuálneho kurzu, úroveň jeho vedomostí za neadekvátne,
- rozsah a úroveň fotovýbavy Účastníka za nedostatočnú či nevyhovujúcu s ohľadom na obsah individuálneho kurzu.

Individuálna forma kurzu – podmienky konania

Kurz podľa individuálnych požiadaviek Účastníka sa môže konať iba na základe riadne vyplnenej a odoslanej prihlášky. Predmetom individuálnej dohody medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom sú:
- obsahová náplň kurzu,
- termín, čas a miesto konania.

Prevádzkovateľ má právo odmietnuť konanie individuálneho kurzu, prihlášku zrušiť a vrátiť uhradené kurzovné, ak:
- fotovýbava Účastníka nezodpovedá nárokom a požiadavkám pre požadovaný obsah kurzu
- úroveň znalostí Účastníka nedáva záruku že bude dodržaný požadovaný obsah kurzu
- s ohľadom na požiadavky Účastníka, napriek snahe lektora, by priebeh kurzu nesplnil očakávanie Účastníka
- Účastník napriek odborným argumentom lektora trvá na svojich nesplniteľných požiadavkách
- Účastník napriek snahe dohodnúť sa na inej téme, rozsahu, alebo zapožičaní adekvátnej fotovýbavy neakceptuje odborné rady lektora

Ceny kurzovného a RP

Kurzovné sa rozumie suma uvedená v cenníku, platná v dobe odoslania prihlášky na kurz. Cena kurzovného sa skladá z RP a doplatku kurzovného.

Zľavy z kurzovného

Prevádzkovateľ v rámci svojich marketingových aktivít môže poskytovať zľavy z kurzovného. Zľava z kurzovného nie je zo strany Účastníka vymáhateľná, jej výška, forma a spôsob uplatnenia podliehajú rozhodnutiu Prevádzkovateľa. Zľavy sa nevzťahujú na výšku RP.

Prevádzkovateľ je platiteľom DPH a uvedené ceny kurzovného a za zapožičanie fotovýbavy sú vrátane zákonom stanovenej DPH.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu kurzovného a výšky RP, a za zapožičanie fotovýbavy bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to prihlášok na kurzy z ponuky ŠDF, za ktoré už Účastník uhradil RP alebo kurzovné pred dátumom zmeny.

Zrušenie účasti na vybranom termíne konania kurzu Účastníkom

Ak vzniknú na strane Účastníka príčiny pre ktoré sa nemôže zúčastniť kurzu vo vybranom termíne, je v záujme účastníka túto skutočnosť Prevádzkovateľovi písomne oznámiť v minimálnej lehote:
- 5 dní pred konaním kurzu (miesto konania kurzu Bratislava)
- 10 dní pred konaním kurzu (miesto konania kurzu Praha, Mikulov, Žilina, Košice) (aj formou elektronickej pošty na adresu info(zavinac)fotokurzy.sk) správou o odvolaní svojej účasti.

V tomto prípade môže účastník požiadať Prevádzkovateľa o presun uhradenej sumy (RP aj doplatku kurzovného - ak bol uhradený) na iný termín, prípadne na iný vybraný kurz z ponuky ŠDF, na ktorý Účastník vyplní prihlášku.

Ak Účastníkovi nebude vyhovovať žiadny najbližší termín či iný kurz z ponuky ŠDF, celá čiastka uhradeného kurzovného mu bude vrátená späť na účet.

Ak Účastník svoju neúčasť neoznámi Prevádzkovateľovi v minimálnej lehote (viď vyššie), RP mu nebude vrátený.

Ak bol v tomto prípade uhradený aj doplatok kurzovného, môže Účastník požiadať o jeho presun na iný termín, prípadne iný vybraný kurz z ponuky ŠDF, na ktorý Účastník vyplní prihlášku. Účastník však musí znovu uhradiť RP.

Ak Účastníkovi nebude vyhovovať žiadny najbližší termín či iný kurz z ponuky ŠDF, doplatok kurzovného mu bude vrátený, nie však RP.

Zrušenie termínu konania kurzu zo strany Prevádzkovateľa z dôvodu nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov

Ak Prevádkovateľ zruší konanie kurzu:
- vráti uhradené kurzovné vrátane RP Účastníkovi
alebo
- dohodne sa s Účastníkom o presune prihlášky vrátane uhradeného kurzovného na iný termín konania kurzu, alebo iný kurz z ponuky ŠDF

Spôsob úhrady kurzovného

Účastník na základe zaslaných pokynov od Prevádzkovateľa realizuje úhrady týmito spôsobmi:
- pri platbách v EUR - bankovým prevodom v prospech účtu Prevádzkovateľa
- pri platbách CZK - bankovým prevodom v prospech účtu Fio Prevádzkovateľa
- pri zahraničných prevodoch prostredníctvom služby PayPal
- pod dohode s Prevádzkovateľom úhradou v hotovosti na mieste konania, pred začiatkom kurzu

Osobné údaje - Spracovanie a ochrana

Odoslaním vyplnenej prihlášky prostredníctvom prihlasovacieho formulára na www.fotokurzy.sk dáva prihlásený Účastník kurzu v súlade so zákonom č. 428/2002 Zz. Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje Účastník dobrovoľne a môže ho kedykoľvek písomne (aj formou elektronickej pošty) odvolať.
Prevádzkovateľ ŠDF a stránok www.fotokurzy.sk prijal "Politiku ochrany osobných dát" a ďalej Podmienky použitia" stránok www.fotokurzy.sk.

Zapožičanie fotoaparátu počas konania kurzu

Predmetom zapožičania je fotoaparát s doplnkovou výbavou (ak nie je dohodnuté inak): návod na obsluhu, objektív, pamäťová karta, plne nabitý akumulátor, popruh. Typ prístroja podlieha výberu Účastníka z aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa (ďalej len ako fotoaparát).
Fotoaparát je vo výhradnom vlastníctve Prevádzkovateľa, vlastnícky vzťah neprechádza na Účastníka.
Doba zapožičania sa viaže výhradne na trvanie kurzu, pre ktorý si Účastník fotoaparát zapožičiava.
Prevzatím fotoaparátu, po dobu zapožičania prechádza riziko škody a odcudzenia veci na Účastníka.

Účastník pri preberaní fotoaparátu prehlasuje, že:
- sa zoznámil s návodom na používanie, skontroloval úplnosť výbavy a funkčnosť fotoaparátu
- bude počas trvania kurzu používať fotoaparát iba podľa pokynov lektora kurzu
- bude s fotoaparátom zaobchádzať tak, aby nedošlo k poškodeniu ani z nedbanlivosti
- neponechá fotoaparát bez dozoru
- v prípade odcudzenia uhradí Prevádzkovateľovi škodu v plnej výške
- v prípade poškodenia uhradí Prevádzkovateľovi cenu opravy v plnej výške
- sa zoznámil s týmito podmienkami zapožičania, porozumel ich obsahu a zaväzuje sa plniť

Poplatok za zapožičanie fotoaparátu je stanovený dohodou zmluvných strán.
Účastník uhradí poplatok za zapožičanie fotoaparátu pri prevzatí prístroja. Poplatok sa riadi cenníkom pre zapožičanie platným v čase zapožičania fotoaparátu. Pracovník Prevádzkovateľa vystaví Účastníkovi doklad o zapožičaní/vratení prístroja a úhrade poplatku za zapožičanie.

Reklamačný poriadok

V súlade s týmto reklamačným poriadkom je Účastník oprávnený uplatniť reklamáciu najmä za:
- neposkytnutie služieb v dohodnutom rozsahu, termíne a kvalite
- neposkytnutie služieb za dohodnutú cenu

Reklamáciu podáva Účastník písomne, bez zbytočného odkladu po tom, ako nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácií a Účastníkovi písomne oznámi výsledok do 30 dní od doručenia reklamácie.

V prípade oprávnenej reklamácie z dôvodu neposkytnutia služieb - čiastočného alebo úplného, má Účastník právo na vrátenie zaplateného kurzovného - pomerného alebo úplného.

Prevádzkovateľ vráti Účastníkovi po vzájomnej dohode platbu za kurzovné, alebo jej časť, na účet Účastníka a to do 30 dní od písomného oznámenia o vrátení platby.

Právne predpisy a rozhodcovská skúška

Tieto VOP sú platné až do vydania nových VOP a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia druhej strany.

Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom sú uzatvárané v duchu dobrých mravov a v dobrej vôli.

Prevádzkovateľ a Účastník sa dohodli, že na tieto VOP sa vzťahuje výlučne Slovenský právny poriadok (predovšetkým zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), pričom všetky spory týkajúce sa výkladu a/alebo uplatňovania ustanovení týchto VOP sa budú zakladať na jeho ustanoveniach.

V prípade právneho sporu Prevádzkovateľ rozhodne o miestnej príslušnosti konania rozhodcovského súdu a jazykom konania bude slovenský jazyk.

Orgán štátneho dozoru

V súlade s ustanoveniami zákona č. 22/2004 “O elektronickom obchode” je orgánom štátneho dozoru: SOI – Slovenská obchodná inšpekcia. Kontakt: http://www.soi.skVo Veľkých Levároch dňa 10.8.2017